ค้นเจอ 50 รายการ

storey, story

แปลว่าชั้น (ของอาคาร)

first storey, first story

แปลว่าความหมายอย่างเดียวกับ first floor

storey

แปลว่าชั้น, เนื้อที่ระหว่างพื้นที่ชั้นล่างกับชั้นบนหรือระหว่างพื้นกับหลังคา

storey

แปลว่าชั้นของตึกหรืออาคาร

N

story

ความหมายคล้ายกันกับaccount,anecdote,chronicle,legend,narrate,tale

account+5

Story

กริยาช่อง 2Storied

กริยาช่อง 3Storied

story

แปลว่าเรื่องแต่ง, นิยาย, นิทาน

N

story

แปลว่าชั้นของอาคาร

N

story

แปลว่าเล่าเรื่อง, บรรยาย

VT

story

แปลว่าระบิ

N

story

แปลว่าปกรณัม

N

story

แปลว่าเรื่องราว

N