ค้นเจอ 636 รายการ

as far as

แปลว่าตราบที่

CONJ

As far

แปลว่าเกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

as far as possible

แปลว่ามากเท่าที่มากได้

IDM

as far as it goes

แปลว่าเท่าที่จะเป็นได้ (มักใช้กล่าวถึงสิ่งที่มีไม่พอ)

IDM

(as) far as anyone knows

แปลว่าเท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ

IDM

as

แปลว่าตามที่

CONJ

as

แปลว่าเนื่องจาก, เพราะว่า

CONJ

as far as in me lies

แปลว่าทำดีที่สุดแล้ว, สุดความสามารถ

IDM

as far as someone is concerned

แปลว่าเท่าที่ทำได้, เท่าที่ทราบ

IDM

As far as I am concerned

หมวดตามความเห็นของฉัน ตามความคิดฉัน เท่าที่ทราบ

as

แปลว่าดังหนึ่ง

ADV

as

แปลว่าตกว่า

ADV