ค้นเจอ 12 รายการ

High-order tests

แปลว่า(Software Engineering) black-box tests conducted once the software has been integrated

Commissioning Tests

แปลว่าการทดสอบการทำงานทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของทั้งระบบพร้อมกันถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา

AFS Tests

แปลว่า(english) A number of standard tests determined by American Foundrymen's Society to evaluate molding and core sands.

Tests after Completion

แปลว่าการทดสอบหลังเสร็จงาน

Tests on Completion

แปลว่าการทดสอบเมื่อเสร็จงาน

Basis set

แปลว่า(Software Engineering) the set of tests derived using basis path testingBehavioral modeling

Validation

แปลว่า(Software Engineering) tests to ensure that the software conforms to its requirements

Unit testing

แปลว่า(Software Engineering) part of the testing strategy that focuses on tests to individual program components

Smoke testing

แปลว่า(Software Engineering) an integration testing approach that constructs and tests software on a daily basis

Regression testing

แปลว่า(Software Engineering) tests that are conducted repeated to ensure that a change has not introduced side effects

Basis path testing

แปลว่า(Software Engineering) a white box test case design technique that used the algorithmic flow of the program to design tests

Bend Test

แปลว่า(english) Various tests which is used to ascertain the toughness and ductility of a metal product, in which the material is bent around its axis and/ or around an outside radius. A complete test might specify such a bend to be both with and against the direction of grain. For testing, samples should be edge filed to remove burrs and any edgewise cracks resulting from slitting or shearing. If a vice is to be employed, then you must line the jaws with some soft metal, to permit a flow of the metal in the piece being tested.