ค้นเจอ 1,115 รายการ

Blow Back

แปลว่า(english) A coating defect consisting of a lower coating film weight on the bottom of the coated sheet caused by high velocity air in the oven. Blow back usually occurs with high solids coatings which have little solvent to evaporate and "set" the film.

unsteady flow

แปลว่าการไหลแบบไม่คงที่ : ดู flow, unsteady

steady flow

แปลว่าการไหลแบบคงที่ : ดู flow, steady

Bench-Blower

แปลว่า(english) A small core-blowing machine, utilizing a removable sand magazine and blow heat.

interflow (1)

แปลว่าน้ำที่ไหลใต้ผิวดิน : ส่วนของน้ำที่ซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัว และบางส่วนจะซึมลึกลงไปบางส่วนที่ซึมไม่ทันก็จะไหลไปช้า ๆ ตามลาดเรียก interflow

submerged flow

แปลว่าดู flow, submerged

overflown

แปลว่ากริยาช่องที่ 3 ของ overflow

VI

mixed flow pump

แปลว่าดู pump, mixed flow

blowoff

แปลว่าดู valve, blowoff

blown

แปลว่ากริยาช่องที่ 3 ของ blow

VI

flow, varied

แปลว่าการไหลแบบเปลี่ยนแปลง : การไหลที่มีความลึกของการไหล เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางน้ำเปิด เรียกอีกอย่างว่า non-uniform flow

rapid flow

แปลว่าความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลเร็วกว่าความเร็ววิกฤต (critical flow)