ค้นเจอ 252 รายการ

Task set

แปลว่า(Software Engineering) a collection fo software engineering tasks that are required to complete an activity or action that is part of a software process framework

Bar, Flask

แปลว่า(english) A rib in the cope of a tight flask to help support the sand.

vacuum-flask

แปลว่าปรอทของกระติกน้ำ, หม้อปรอทที่บังคับความร้อนให้คงที่ (thermostat)

gas mask

แปลว่าหน้ากากป้องกันไอพิษ

Work product

แปลว่า(Software Engineering) any cohesive and persistent information that is produced as a consequence of one or more software engineering actions of tasks

Stress testing

แปลว่า(Software Engineering) a testing task that determines how software responds when it is forced to meet or exceed operational limits

Backing Sand

แปลว่า(english) The bulk of the sand in the flask. The sand compacted on top of the facing sand that covers the pattern.

basket-chair

แปลว่าเก้าอี้สาน

basket(1)

แปลว่ากระชุ : กระชุบรรจุภายในด้วยหิน กรวด สำหรับนำไปสร้างฝายชั่วคราวหรือนำไปดาดลาดตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะ

mask

แปลว่าแผ่นบัง, ชั้นบังแก้สี [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]; ตัวพราง [คอมพิวเตอร์]

water tight gasket

แปลว่าประเก็นอัดกันน้ำเข้าของฝาสูบเครื่องยนต์

Ask

กริยาช่อง 2Asked

กริยาช่อง 3Asked

แปลว่าถาม