45 คำพังเพยไทย
ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก
สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?
รวบรวม 20 สำนวนไทย รู้เอาไว้ ทันสมัยตลอดกาล