แปลเนื้อเพลงอิต  "ห่อหมกฮวกไปฝากป้า"
รวบรวม 20 สำนวนไทย รู้เอาไว้ ทันสมัยตลอดกาล
ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก
10 คำภาษาลาวที่เดาไม่ออก เดาออกก็ผิดไปไกล
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การชนะ
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด คบหา
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ความประมาท
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ความไม่ประมาท