ค้นเจอ 2,016 รายการ

ภาษา

หมายถึงน. ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ; (โบ) คนหรือชาติที่พูดภาษานั้น ๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา. (พงศ. ร. ๓); (คอม) กลุ่มของชุดอักขระ สัญนิยม และกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา; โดยปริยายหมายความว่าสาระ, เรื่องราว, เนื้อความที่เข้าใจกัน, เช่น ตกใจจนพูดไม่เป็นภาษา เขียนไม่เป็นภาษา ทำงานไม่เป็นภาษา.

ภาษา

ภาษาญี่ปุ่น言葉,言語

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นことば,げんご

n

ธาตุที่ไม่ใช่ทองคำ ภาษาอังกฤษคือ astatium

ภาษาจีน

Middle English

แปลว่าภาษาอังกฤษยุคกลาง (ช่วงปีค.ศ.1100-1500)

N

language

แปลว่าภาษา

N

interlingua

แปลว่าภาษากลาง

N

การใช้ภาษาอังกฤษเขียนสะกดคำที่มาจากภาษาอื่น

ภาษาญี่ปุ่นローマンナイズ

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นローマンナイズ

n

ธาตุส่วนหนึ่งในแอมโมเนีย ภาษาอังกฤษเรียกว่า amine

ภาษาจีน

epigram

แปลว่าคำคม, คำพูดที่เฉียบแหลม

N

gag

แปลว่าพูดตลก, กล่าวคำคม, เล่นลิ้น

VI

quip

แปลว่าคำพูดหลักแหลม, คำคม

N

byword

แปลว่าสุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี

N