71 คำในภาษาไทยที่มักอ่านผิด
71 คำในภาษาไทยที่มักอ่านผิด

71 คำในภาษาไทยที่มักอ่านผิด

เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็ต้องเคยเจอกับปัญหาสะกดหรืออ่านคำในภาษาไทยผิด นั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่ยากมาก ๆ มีพยัญชนะ สระ ตัวสะกดมากมาย และหลักภาษาเองก็มีความซับซ้อน บางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าคำ ๆ นั้นควรออกเสียงอย่างไร

วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำในภาษาไทยที่คิดว่าคนไทยคงอ่านผิดกันบ่อย ๆ มาให้ได้อ่านและฝึกออกเสียงเพื่อเข้าใจใหม่กัน จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ซึ่งก็มีหลายคำเลยทีเดียว อย่างนั้นมาดูกันเลยว่ามีคำไหนบ้าง

 

รวม 71 คำในภาษาไทยที่มักอ่านผิด

 1. กรกฎ หรือ กรกฏ
  อ่านว่า กอ – ระ – กด มักอ่านผิดเป็น กะ – ระ – กด

 2. กุนที
  อ่านว่า กุน – นะ – ที มักอ่านผิดเป็น กุน – ที

 3. กรมวัง
  อ่านว่า กรม – มะ – วัง มักอ่านผิดเป็น กรม – วัง

 4. กรรมวิธี
  อ่านว่า กำ – มะ – วิ – ที มักอ่านผิดเป็น กำ – วิ – ที

 5. กรรมวาจาจารย์
  อ่านว่า  กำ – มะ – วา – จา – จาน มักอ่านผิดเป็น กำ – วา – จา – จาน

 6. กระจิริด
  อ่านว่า กระ – จิ – หริด มักอ่านผิดเป็น กระ – จิ – ริด

 7. กาม- นำหน้าคำ ยกเว้น กามวิตถาร
  อ่านว่า กาม - มะ มักอ่านผิดเป็น กาม

 8. โฆษณา
  อ่านว่า โคด – สะ – นา มักอ่านผิดเป็น โค – สะ – นา

 9. จักร- นำหน้าคำ
  อ่านว่า จัก – กระ มักอ่านผิดเป็น จัก

 10. จุนสี
  อ่านว่า จุน – นะ – สี มักอ่านผิดเป็น จุน – สี

 11. จันทรุปราคา
  อ่านว่า จัน – รุ – ปะ – รา – คา หรือ จัน – ทะ – รุบ – ปะ – รา – คา มักอ่านผิดเป็น จัน – ทะ – รุ – ปะ – รา – คา

 12. จรด
  อ่านว่า จะ – หรด มักอ่านผิดเป็น จรด

 13. ฉกษัตริย์
  อ่านว่า ฉ้อ – กะ – สัด หรือ ฉอ – กะ – สัด มักอ่านผิดเป็น ฉะ – กะ – สัด

 14. ฉศก
  อ่านว่า ฉอ – สก มักอ่านผิดเป็น ฉะ – สก

 15. ชุกชี
  อ่านว่า ชุก – กะ – ชี มักอ่านผิดเป็น ชุก – ชี

 16. ชาติภูมิ
  อ่านว่า ชาด – ติ – พูม มักอ่านผิดเป็น ชาด – พูม

 17. ซอมซ่อ
  อ่านว่า ซ็อม – มะ – ซ่อ มักอ่านผิดเป็น ซอม – ซ่อ

 18. ดาษดา
  อ่านว่า ดาด – สะ – ดา มักอ่านผิดเป็น ดาด – ดา

 19. ดาษเดียร
  อ่านว่า ดาด – สะ – เดียน มักอ่านผิดเป็น ดาด – เดียน

 20. ตุ๊กตา
  อ่านว่า ตุ๊ก – กะ – ตา มักอ่านผิดเป็น ตุ๊ก – ตา

 21. แถง
  อ่านว่า ถะ – แหง มักอ่านผิดเป็น แถง

 22. ทักทิน
  อ่านว่า ทัก – กะ – ทิน มักอ่านผิดเป็น ทัก – ทิน

 23. ทิฐิ
  อ่านว่า ทิด – ถิ มักอ่านผิดเป็น ทิ – ถิ

 24. ธารกำนัล
  อ่านว่า ทา – ระ – กำ – นัน มักอ่านผิดเป็น ทาน – กำ – นัน

 25. นิคหิต
  อ่านว่า นิก – คะ – หิด มักอ่านผิดเป็น นิ – คะ – หิด

 26. นาฏคนตรี
  อ่านว่า นา – ตะ – ดน – ตรี มักอ่านผิดเป็น นาด – ตะ – ดน – ตรี

 27. บัตรพลี
  อ่านว่า บัด – พะ – ลี มักอ่านผิดเป็น บัด – พลี

 28. บทมาลย์
  อ่านว่า บด – ทะ – มาน มักอ่านผิดเป็น บด – มาน

 29. บรม- นำหน้าคำ
  อ่านว่า บอ – รม – มะ มักอ่านผิดเป็น บอ – รม

 30. บราลี
  อ่านว่า บะ – รา – ลี มักอ่านผิดเป็น บรา – ลี

 31. ปักเป้า (ปลา)
  อ่านว่า ปัก – กะ – เป้า มักอ่านผิดเป็น ปัก – เป้า

 32. ปักเป้า (ว่าว)
  อ่านว่า ปัก – เป้า มักอ่านผิดเป็น ปัก – กะ – เป้า

 33. ปรัก (เงิน)
  อ่านว่า ปรัก มักอ่านผิดเป็น ปะ – หรัก

 34. ปรัก (หัก)
  อ่านว่า ปะ – หรัก มักอ่านผิดเป็น ปรัก

 35. ปุณฑริก
  อ่านว่า ปุน – ดะ – ริก หรือ ปุน – ทะ – ริก มักอ่านผิดเป็น ปุน – นะ – ทริก

 36. ปริตร
  อ่านว่า ปะ – ริด หรือ ปะ – หฺริด มักอ่านผิดเป็น ปริด

 37. ปราชัย
  อ่านว่า ปะ – รา – ไช มักอ่านผิดเป็น ปรา – ไช

 38. พีชคณิต
  อ่านว่า พี – ชะ – คะ – นิด มักอ่านผิดเป็น พีด – ชะ – คะ – นิด

 39. พุมเรียง (ชำมะเลียง)
  อ่านว่า พุม – มะ – เรียง มักอ่านผิดเป็น พุม – เรียง

 40. พยาธิ (ความป่วยไข้)
  อ่านว่า พะ – ยา – ทิ มักอ่านผิดเป็น พะ – ยาด

 

 

 1. พลขันธ์
  อ่านว่า พน – ละ – ขัน มักอ่านผิดเป็น พน – ขัน

 2. มณฑป
  อ่านว่า มน – ดบ มักอ่านผิดเป็น มน – ทบ

 3. เมรุ
  อ่านว่า เมน มักอ่านผิดเป็น เม – รุ

 4. เมรุทอง
  อ่านว่า เมน – ทอง มักอ่านผิดเป็น เม – รุ – ทอง

 5. เมรุมาศ
  อ่านว่า เม – รุ – มาด มักอ่านผิดเป็น เมน – รุ – มาด

 6. เมรุราช
  อ่านว่า เม – รุ – ราด มักอ่านผิดเป็น เมน – ราด

 7. มาติกะ
  อ่านว่า มา – ติ – กะ มักอ่านผิดเป็น มาด – ติ – กะ

 8. ยุติ
  อ่านว่า ยุด – ติ มักอ่านผิดเป็น ยุ – ติ

 9. รัสสระ
  อ่านว่า รัด – สะ – สะ – หระ มักอ่านผิดเป็น รัด – สะ – หระ

 10. รอมร่อ
  อ่านว่า รอม – มะ – ร่อ มักอ่านผิดเป็น รอม – ร่อ

 11. ลลนา
  อ่านว่า ละ – ละ – นา มักอ่านผิดเป็น ลน – ละ – นา

 12. วิตถาร
  อ่านว่า วิด – ถาน มักอ่านผิดเป็น วิด – ตะ – ถาน

 13. ศระวณะ
  อ่านว่า สะ – ระ – วะ – นะ มักอ่านผิดเป็น สระ – วะ – นะ

 14. เศรณี
  อ่านว่า เส – นี มักอ่านผิดเป็น เส – ระ – นี

 15. สุจริต
  อ่านว่า สุด – จะ – หฺริด มักอ่านผิดเป็น สุ – จะ – หริด

 16. สัตบุรุษ
  อ่านว่า สัด – บุ – หรุด มักอ่านผิดเป็น สัด – ตะ – บุ – หรุด

 17. สัปปุรุษ
  อ่านว่า สับ – ปุ – หรุด มักอ่านผิดเป็น สับ – ปะ – ปุ – หรุด

 18. สมุฏฐาน
  อ่านว่า สะ – หฺมุด – ถาน มักอ่านผิดเป็น สะ – หมุด – ตะ – ถาน

 19. สมญา
  อ่านว่า สม – ยา มักอ่านผิดเป็น สม – มัน – ยา

 20. สมวัย
  อ่านว่า สะ – มะ – วัย มักอ่านผิดเป็น สม – วัย

 21. สัมปรายภพ
  อ่านว่า สำ – ปะ – รา – ยะ – พบ หรือ สำ – ปะ – ราย – พบ มักอ่านผิดเป็น สำ – ปราย – พบ

 22. สรั่ง
  อ่านว่า สะ – หฺรั่ง มักอ่านผิดเป็น สรั่ง

 23. สลากภัต
  อ่านว่า สะ – หฺลาก – กะ – พัด มักอ่านผิดเป็น สะ – หฺลาก – พัด

 24. สวรรคต
  อ่านว่า สะ – หฺวัน – คด มักอ่านผิดเป็น สะ – หวัน – นะ – คด

 25. อคติ
  อ่านว่า อะ – คะ – ติ มักอ่านผิดเป็น อัก – คะ – ติ

 26. อัคร- นำหน้าคำ
  อ่านว่า อัก – คฺระ มักอ่านผิดเป็น อัก – คะ – ระ

 27. อัฐิ
  อ่านว่า อัด – ถิ มักอ่านผิดเป็น อัด

 28. อุณหภูมิ
  อ่านว่า อุน – หะ – พูม มักอ่านผิดเป็น อุน – นะ – หะ – พูม

 29. อุตริ
  อ่านว่า อุด – ตะ – หริ มักอ่านผิดเป็น อุ – ตะ – หริ

 30. อนุสติ
  อ่านว่า อะ – นุด – สะ – ติ มักอ่านผิดเป็น อะ – นุ – สะ – ติ

 31. อิสตรี
  อ่านว่า อิด – สัด – ตรี มักอ่านผิดเป็น อิด – สะ – ตรี

 

หลายคำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองอ่านถูกแต่กลับกลายเป็นว่าอ่านผิดมาโดยตลอด จนเข้าใจว่าการออกเสียงคำนั้นถูกต้องแล้ว เมื่อทราบแล้วว่าคำไหนควรออกเสียงอย่างไร หลังจากนี้ก็ต้องพยายามจำให้ได้และใช้ให้ถูกต้องจะได้ไม่อ่านผิดอีกต่อไป แต่ในอนาคตอันใกล้คำที่เราอ่านผิดอาจถูกกำหนดโดยราชบัณฑิตยสถานให้เป็นคำที่อ่านถูกก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สุดท้ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนรู้ภาษาไทยเชื่อว่าต่อไปจะต้องไม่มีคำที่อ่านผิดอย่างแน่นอน


อ่านต่อเพิ่มเติม