อักษรย่อตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อ

อักษรย่อตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อ

หากกล่าวถึงอักษรย่อสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคงไม่พ้นคำย่อนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของบุคคลที่สุดแสนจะคุ้นตา ซึ่งอักษรย่อบางคำก็รู้ว่าย่อมากตำแหน่งใด แต่ก็มีหลายคำที่ไม่รู้ว่าย่อมาจากคำว่าอะไรหรือตำแหน่งอะไร เพราะคนไทยนั้นค่อนข้างที่จะใช้อักษรย่อกันอย่างฟุ่มเฟือยจึงไม่สามารถจำได้หมดทุกคำ

อักษรย่อเองก็ไม่ต่างจากศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะ ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงที่ใช้คำเหล่านั้นย่อมไม่ทราบความหมายหรือคำเต็ม อาจเกิดการเข้าใจและนำไปใช้ผิดได้

ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมอักษรย่อของตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อที่คาดว่าต้องได้พบบ่อยมาให้ดูว่าแท้จริงแล้วย่อมาจากคำเต็มว่าอย่างไร แต่ก่อนไปดูก็ต้องรู้ก่อนว่าอักษรย่อคืออะไร

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการใช้อักษรตัวแรกของคำสำคัญมาเรียงเข้าด้วยกันตามลำดับแล้วใช้มหัพภาค ( . ) เติมลงไประหว่างตัวอักษรหรือท้ายคําแต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ เจตนาเพื่อให้ประหยัดคํา การเขียนคำย่อให้สั้นลงซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้คือ คําย่อซึ่งมีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ห้ามนำมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบแผน

 

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส., ร.ร., พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละตินส่วนใหญ่จะไม่มีจุด

 

 

รวมอักษรย่อตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อ

พล.อ. ย่อมาจาก พลเอก

พล.ท. ย่อมาจาก พลโท

พล.ต. ย่อมาจาก พลตรี

พ.อ. ย่อมาจาก พันเอก

พ.ท. ย่อมาจาก พันโท

พ.ต. ย่อมาจาก พันตรี

ร.อ. ย่อมาจาก ร้อยเอก

ร.ท. ย่อมาจาก ร้อยโท

ร.ต. ย่อมาจาก ร้อยตรี

จ.ส.อ. ย่อมาจาก จ่าสิบเอก

จ.ส.ท. ย่อมาจาก จ่าสิบโท

จ.ส.ต. ย่อมาจาก จ่าสิบตรี

ส.อ. ย่อมาจาก สิบเอก

ส.ท. ย่อมาจาก สิบโท

ส.ต. ย่อมาจาก สิบตรี

พลฯ ย่อมาจาก พลทหาร

นนร. ย่อมาจาก นักเรียนนายร้อย

พล.ร.อ. ย่อมาจาก พลเรือเอก

พล.ร.ท. ย่อมาจาก พลเรือโท

พล.ร.ต. ย่อมาจาก พลเรือตรี

น.อ.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก นาวาเอก

น.ท.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก นาวาโท

น.ต.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก นาวาตรี

ร.อ.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก เรือเอก

ร.ท.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก เรือโท

ร.ต.(ชื่อ)ร.น. ย่อมาจาก เรือตรี

พ.จ.อ. ย่อมาจาก พันจ่าเอก

พ.จ.ท. ย่อมาจาก พันจ่าโท

พ.จ.ต. ย่อมาจาก พันจ่าตรี

จ.อ. ย่อมาจาก จ่าเอก

จ.ท. ย่อมาจาก จ่าโท

จ.ต. ย่อมาจาก จ่าตรี

พล.อ.อ. ย่อมาจาก พลอากาศเอก

พล.อ.ท. ย่อมาจาก พลอากาศโท

พล.อ.ต. ย่อมาจาก พลอากาศตรี

น.อ. ย่อมาจาก นาวาอากาศเอก

น.ท. ย่อมาจาก นาวาอากาศโท

น.ต. ย่อมาจาก นาวาอากาศตรี

พ.อ.อ. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศเอก

พ.อ.ท. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศโท

พ.อ.ต. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศตรี

นนอ. ย่อมาจาก นักเรียนนายเรืออากาศ

นจอ. ย่อมาจาก นักเรียนจ่าอากาศ

พล.ต.อ. ย่อมาจาก พลตำรวจเอก

พล.ต.ท. ย่อมาจาก พลตำรวจโท

พล.ต.ต. ย่อมาจาก พลตำรวจตรี

พ.ต.อ. ย่อมาจาก พันตำรวจเอก

พ.ต.ท. ย่อมาจาก พันตำรวจโท

พ.ต.ต. ย่อมาจาก พันตำรวจตรี

ร.ต.อ. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.ท. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจตรี

ด.ต. ย่อมาจาก ดาบตำรวจ

จ.ส.ต. ย่อมาจาก จ่าสิบตำรวจ

ส.ต.อ ย่อมาจาก สิบตำรวจเอก

ส.ต.ท. ย่อมาจาก สิบตำรวจโท

ส.ต.ต. ย่อมาจาก สิบตำรวจตรี

สวป. ย่อมาจาก สารวัตรปราบปราม

สวญ. ย่อมาจาก สารวัตรใหญ่

สวส. ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวน

อ.ตร. ย่อมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ

ผบ.สูงสุด ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผบ.ทบ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารบก

ผบ.ทร. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ

ผบ.ทอ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ผบก.ป. ย่อมาจาก ผู้บังคับการกองปราบปราม

ต.ช.ด. ย่อมาจาก ตำรวจตระเวนชายแดน

เสธ. ย่อมาจาก เสนาธิการ

อส. ย่อมาจาก อาสาสมัคร

 

 

 

ด.ช. ย่อมาจาก เด็กชาย

ด.ญ. ย่อมาจาก เด็กหญิง

น.ส. ย่อมาจาก นางสาว

อ. ย่อมาจาก อาจารย์

ศจ. ย่อมาจาก ศาสตราจารย์

รศ. ย่อมาจาก รองศาสตราจารย์

ผศ. ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ

ดร. ย่อมาจาก ด็อกเตอร์

นพ. ย่อมาจาก นายแพทย์

พญ. ย่อมาจาก แพทย์หญิง

ทพ. ย่อมาจาก ทันตแพทย์

ทญ. ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง

น.สพ. ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์

สพ.ญ. ย่อมาจาก สัตวแพทย์หญิง

ภก. ย่อมาจาก เภสัชกร

ภญ. ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

รมต. ย่อมาจาก รัฐมนตรี

รมช. ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการ

รมว. ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการ

ส.ส. ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สจ. ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

ส.ท. ย่อมาจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ภ.อ. ย่อมาจาก สมาชิกสภาอำเภอ

จนท. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่

ม.จ. ย่อมาจาก หม่อมเจ้า

ม.ร.ว. ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์

ม.ล. ย่อมาจาก หม่อมหลวง

วศ. ย่อมาจาก วิศวกร

ผกก. ย่อมาจาก ผู้กำกับการ

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม