อักษรย่อกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ของไทย

อักษรย่อกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ของไทย

ในงานเขียนหลายครั้งตัวอักษรย่อก็ถูกนำมาใช้อาจจะด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป แน่นอนหนึ่งในหมวดที่นิยมใช้อักษรย่อแทนก็คือชื่อเต็มของกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขียนหรือใช้งาน ซึ่งพบได้ตามข่าว เอกสาร และสื่ออื่น ๆ บางครั้งได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้อ่านเพราะยากจะเข้าใจว่าตัวอักษรเหล่านั้นย่อมาจากอะไร

วันนี้เราจึงได้รวบรวมอักษรย่อและชื่อเต็มของกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ของไทยมาให้ได้เรียนรู้พร้อมจดจำไปใช้ในครั้งหน้าจะได้ไม่เกิดความสับสน

 

ส่วนอักษรย่อคืออะไร อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ นั้นเป็นการใช้อักษรตัวแรกของคำสำคัญมาเรียงเข้าด้วยกันตามลำดับแล้วใช้มหัพภาค ( . ) เติมลงไประหว่างตัวอักษรหรือท้ายคําแต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ เจตนาเพื่อให้ประหยัดคํา การเขียนคำย่อให้สั้นลงซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้คือ คําย่อซึ่งมีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ห้ามนำมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบแผน  

 

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส., ร.ร., พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละตินส่วนใหญ่จะไม่มีจุด

 

อักษรย่อกระทรวง

อักษรย่อ ชื่อเต็มกระทรวง
นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
กท. กระทรวงกลาโหม
กค. กระทรวงการคลัง
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค. กระทรวงคมนาคม
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พน. กระทรวงพลังงาน
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
รง. กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

อักษรย่อ หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ ชื่อเต็มหน่วยงานอิสระ
กปร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กทบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กฟก. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กอ.สสส.จชต. กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
คมช. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตผ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปนช. สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปปช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผร. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พป. สถาบันพระปกเกล้า
พว. สำนักพระราชวัง
พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รถ. ราชบัณฑิตยสถาน
รล. ราชเลขาธิการ
กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศป. สำนักงานศาลปกครอง
ศย. สำนักงานศาลยุติธรรม
ศร. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศตจ. ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
สกช. สภากาชาดไทย
สผ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สว. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สปท. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สปศ. สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสป. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสส. สำนักงานกองทุนสสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อส. สำนักงานอัยการสูงสุด
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ผผ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กกอ. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กอศ. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กพฐ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป./สพม. สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา
สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สคบส. สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สพร. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คพร. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สพท. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กลต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ​ตลาดหลักทรัพย์
คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ก่อนลากันไปในวันนี้ก็อยากฝากผู้อ่านทุกท่านไว้ว่าการออกเสียงอักษรย่อ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการพูดในการสื่อสารที่เป็นงานพิธีการ หรือเป็นทางการจะต้องออกเสียงเต็มของคำนั้น ๆ ไม่มีการออกเสียงย่อเหมือนกับการเขียน หวังว่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้กันอย่างถูกต้องนะครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม