วรรณกรรม
วรรณกรรม

วรรณกรรม

มาเรียนรู้ภาษาไทยกันต่อกับเรื่อง "วรรณกรรม" ที่ยกยอดมาจากบทความที่แล้วเรื่อง "วรรณคดี" ไปดูความหมายของวรรณกรรมกันเลย

 

วรรณกรรม หมายถึงอะไร?

ความหมายของ วรรณกรรม ตามพจนานุกรมบัญญัติไว้ว่า

วรรณกรรม ตรงกับคำว่า "Literature" ในภาษาอังกฤษ

วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง, เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน

วรรณกรรม หมายถึง งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่าง ๆ

ด้วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัติ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า ขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น

คำว่า วรรณกรรม ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. 2457 บัญญัติขึ้นจากคำว่า Literature เช่นเดียวกับคำว่า วรรณคดี แต่วรรณกรรมมีความหมายกว้างกว่าคำวรรณคดี วรรณกรรม หมายถึง เรื่องที่เขียนขึ้นทั้งหมด ไม่จำกัดรูปแบบ ความมุ่งหมายและคุณค่า วรรณกรรมที่แต่งดีประกอบด้วยศิลปะของการเรียบเรียงหรือที่เรียกว่า วรรณศิลป์ วรรณกรรมนั้นก็จัดเป็นวรรณคดี

 

 

ประเภทของวรรณกรรมไทย

จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ

  1. วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ
  2. วรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้จดบันทึก อาทิ ตำนานพื้นบ้าน

 

 

ชนิดของวรรณกรรมไทยตามเนื้อหา

วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ

  1. ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ
  2. ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ถึงความงามของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย

 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่าง "วรรณคดี" กับ "วรรณกรรม"

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังนี้

วรรณกรรม วรรณคดี

งานเขียนทั่วไป ร้อยแก้ว ร้อยกรอง

งานเขียนที่ดีมีความสร้างสรรค์

วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าดี มีคุณค่า ประกอบด้วยศิลปะของการเรียบเรียง

 


จะเห็นได้ว่า คำว่า วรรณกรรม นั้นครอบคลุมเรื่องที่เขียนขึ้นมาทุกรูปแบบเลย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/วรรณกรรม

 


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง