พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดเกื้อกูลสังคม

  หมวดหมู่
ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต หมวดเกื้อกูลสังคม
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม