บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดเกื้อกูลสังคม

  หมวดหมู่
ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง หมวดเกื้อกูลสังคม
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต หมวดเกื้อกูลสังคม
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม