ปราชญ์ พึงรักษาศีล

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสำหรับทุกคนในการเป็นผู้มีปัญญาไว้ว่า

 

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี.

สี ลัง รัก เขย ยะ เม ทา วี

 

 

 

 

 

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

ปราชญ์ หมายถึง บุคคลผู้มีปัญญา รู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควร รู้ว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป และละสิ่งที่เป็นบาป เจริญแต่สิ่งที่เป็นกุศล การรักษาศีลก็เป็นการทำบุญกุศล อย่างหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์มาก ปราชญ์ท่านก็รู้จึงได้รักษาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เพราะเมื่อรักษาศีลให้ดีให้เคร่งครัดแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวต่อโทษและภัยต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการป้องกันจากอบาย และเป็นหนทางที่จะยกตนขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมชั้นสูง ๆ ขึ้นไปอีก จนกนะทั่งถึงพระนิพพาน   ศีลเป็นพื้นฐาน เบื้องต้น เป็นมารดาแห่งความงาม เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง ฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์


อ่านต่อเพิ่มเติม