ชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษระดับวุฒิปริญญาตรีของคณะต่าง ๆ ในไทย
ชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษระดับวุฒิปริญญาตรีของคณะต่าง ๆ ในไทย

ชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษระดับวุฒิปริญญาตรีของคณะต่าง ๆ ในไทย

ในประเทศไทยมีคณะสาขาการเรียนมากมาย เราก็จะรู้จักเพียงคณะสาขาของตัวเองและคณะยอดนิยมเท่านั้น ซึ่งก็มีหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีอะไรบ้าง มีชื่อเต็มและชื่อย่อว่าอย่างไร เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิใด โดยเฉพาะที่เป็นชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษ วันนี้จึงได้รวบรวมชื่อวุฒิการศึกษา ตัวย่อภาษาไทย และตัวย่อภาษาอังกฤษ ของวุฒิปริญญาตรีในหลักสูตรที่มีในประเทศไทยมาให้ได้ทราบกัน จะมีคณะสาขาใดบ้างมาดูกันเลย

 

ชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษระดับวุฒิปริญญาตรี

ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) Bachelor of Education B.Ed.
การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) Bachelor of Industrial Design B.I.D.
เกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) Bachelor of Agriculture B.Agr.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education B.Ed.
ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Industrial Education B.I.Ed.
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) Bachelor of Home Economics B.H.Econ.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery D.D.S.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.) Bachelor of Agricultural Technology (...) B.Agr.Tech. (...)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) Bachelor of Technology B.Tech.
นิติศาตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws LL.B.
นิเทศศาตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) B.A. (Communication Arts)
บริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration B.B.A.
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy B.Acc.
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) Bachelor of Nursing Science B.N.S.
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine M.D.
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) Bachelor of Arts (Buddhist studies) B.A. (Buddhist studies)
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture B.L.A.
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Bachelor of Pharmacy /Bachelor of Science in Pharmacy B.P. /B.Sc. in Pham.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Public Administration B.P.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Art (Political Science) B.A. (Political Science)
วารสารศาตรบัณฑิต (ว.บ.) Bachelor of Arts (Journalism) B.A. (Journalism)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science B.Sc.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering B.Eng.
ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) Bachelor of Arts B.A.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine Arts and Applied Arts B.F.A.
ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Fine Arts B.F.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art B.A.
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education B.Ed.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics B.Econ.
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส.ส.บ.) Bachelor of Agriculture Extension and Cooperatives B.Agr.Ext.Coop.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture B.Ar. /B.Arch.
สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) Bachelor of Science (Statistics) B.S. (Statistics)
สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต (สม.บ.) Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology) B.A. (Sociology and Anthropology)
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) Bachelor of Social Work B.S.W.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine D.V.M.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Public Health B.P.H.
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts B.A.
อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology B.Ind.Tech.

 

 

 

 

และนี่ก็เป็นชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อเต็มและตัวย่อภาษาอังกฤษ ของวุฒิปริญญาตรีในประเทศไทยที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ หวังว่าจะทำให้หลาย ๆ คน จดจำและเข้าใจในรายชื่อพร้อมกับตัวย่อเหล่านี้มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนกลับมองข้ามและไม่รู้ว่าสาขาคณะอื่น ๆ หรือแม้แต่ของตัวเองมีชื่อและตัวย่อภาษาอังกฤษว่าอะไร โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ควรทราบว่าคณะสาขาที่เรากำลังจะเข้าไปเรียนนั้นจบมาจะได้วุฒิหรือมีวุฒิการศึกษาว่าอะไร


อ่านต่อเพิ่มเติม