คำภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันข้าม

คำภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันข้าม

หากจะพูดถึงคำในภาษาไทยแต่ละคำย่อมมีความหมายในตัวอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารสามารถเข้าใจหรือตีความหมายของคำได้มากน้อยเพียงใด

อย่างวันนี้เราก็ได้หยิบยกคำที่มีความหมายตรงกันข้ามมาให้ผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติม อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายใคร ๆ ก็รู้แต่บางคำบางคู่ก็อาจมีคนหลงลืมจำผิดจำถูก เพื่อให้เกิดความเข้าใจแน่ชัดก็ต้องมาดูกันว่าคำที่เคยพบเจอและเข้าใจไปแบบนั้นจะถูกหรือไม่และแท้จริงมีความหมายว่าอย่างไรถึงได้เป็นคำที่ตรงข้ามกัน

 

คำที่มีความหมายตรงกันข้ามที่พบเห็นบ่อย

1. ถูก หมายถึง ก. ตรงกันกับ, ก. เหมาะสม ผิด หมายถึง ว. ไม่ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้, ไม่ถูก ฯลฯ
2. กล้าหาญ หมายถึง ก. ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม ขี้ขลาด หมายถึง ว. แสดงอาการขลาดกลัว
3. กว้าง หมายถึง ว. แผ่ออกไป แคบ หมายถึง ว. มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
4. สร้าง หมายถึง ก. บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจ, ทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ กัน ทำลาย หมายถึง ก. อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง 
5. โหดร้าย หมายถึง ว. ร้ายกาจ มนุษยธรรม หมายถึง น. ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณาเป็นต้น
6. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือเบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง ลง หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องตํ่าหรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น
7. หยุด หมายถึง ก. ชะงัก, พัก ไป หมายถึง ก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด
8. ใหญ่ หมายถึง ว. โต, มีขนาดโตกว่าหรือสำคัญกว่าเป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบกัน เล็ก หมายถึง ว. มีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกัน, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สำคัญ
9. ขยัน หมายถึง ก. ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทำหรือประพฤติเป็นปรกติสม่ำเสมอ, ไม่เกียจคร้าน เกียจคร้าน หมายถึง ก. ขี้เกียจ, ไม่อยากทำงาน
10. ซื้อ หมายถึง ก. เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ ขาย หมายถึง ก. เอาของแลกเงินตรา
11. สงบ หมายถึง  ก. ระงับ, ไม่วุ่นวาย ตื่นเต้น หมายถึง ก. แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
12. ปลอดภัย หมายถึง ก. พ้นภัย อันตราย หมายถึง น. เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
13. มืด หมายถึง ว. ขาดแสงสว่าง, มีแสงสว่างน้อย สว่าง หมายถึง ว. ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลาเมื่อรุ่งอรุณ, แจ้ง, รู้แจ้ง
14. ดี หมายถึง ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ ชั่ว หมายถึง ว. เลว, ทราม, ร้าย, ไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
15. สูง หมายถึง ว. มีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้น, เหนือระดับปรกติ  ต่ำ หมายถึง ว. ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปรกติ
16. รุ่งอรุณ หมายถึง น. เวลาเช้าตรู่ที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทอง สนธยา หมายถึง น. เวลาโพล้เพล้พลบคํ่า
17. ใจกลาง หมายถึง น. ศูนย์กลาง ขอบ หมายถึง น. ริมรอบ
18. มีชีวิตชีวา หมายถึง ว. มีความสดชื่นคึกคัก เงียบเหงา หมายถึง ก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, อ้างว้าง, มีคนน้อย, มีคนไปมาหาสู่น้อย
19. เกิด หมายถึง ก. เป็นขึ้น, มีขึ้น, กำเนิด ตาย หมายถึง ก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
20. บวก หมายถึง ก. เอาจำนวนหนึ่งรวมเข้ากับอีกจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนให้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนเดียวกัน, เพิ่มเติมเข้าไป, ว. ที่เป็นไปในทางสนับสนุน ทางดี หรือเชิงสร้างสรรค์ ลบ หมายถึง ก. หักออก, ชักออก, ว. ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี หรือทางทำลาย
21. สุข หมายถึง น. ความสบายกายสบายใจ ทุกข์ หมายถึง น. ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
22. แกะ หมายถึง ก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก, เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน ห่อ หมายถึง ก. พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น
23. ถูก หมายถึง ก. มีราคาตํ่า, ไม่แพง แพง หมายถึง ว. มีราคาสูง, ตรงข้ามกับ ถูก
24. ลึก หมายถึง ว. ตํ่าลงไปจากขอบมากกว่าปรกติ ตื้น หมายถึง ว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ, ผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง
25. แพ้ หมายถึง ก. สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้, ตรงกันข้ามกับ ชนะ, ผู้ที่มีเลือดเนื้อไม่ถูกกับสิ่งของหรือสัตว์บางอย่างก็เรียกว่า แพ้ ชนะ หมายถึง ก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้
26. โจมตี หมายถึง ก. ใช้กำลังบุกเข้าตี, โดยปริยายหมายความว่า พูดหรือเขียนว่าหรือกล่าวหาผู้อื่นอย่างรุนแรง ป้องกัน หมายถึง ก. กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
27. สะอาด หมายถึง ว. ไม่สกปรก, หมดจด, ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต สกปรก หมายถึง ว. เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, ลักษณะกิริยาวาจาที่แสดงออกอย่างหยาบคาย
28. ชัดเจน หมายถึง ว. แจ่มแจ้งโดยไม่ต้องสงสัย กำกวม หมายถึง ว. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, มีความหมายได้หลายนัย

 

 

 

29. ฉลาด หมายถึง ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, ปัญญาดี โง่ หมายถึง ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้
30. เย็น หมายถึง ว. มีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกน้ำแข็งเป็นต้น, หนาว, หายร้อน ร้อน หมายถึง ว. มีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเป็นต้น, ตรงข้ามกับ เย็น
31. เร็ว หมายถึง ว. ไว, รีบ, ด่วน, ไม่ชักช้า ช้า หมายถึง ว. ค่อย ๆ เคลื่อนไป, ไม่เร็ว, ไม่ไว,
32. ปฏิเสธ หมายถึง ก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ ยอม หมายถึง ก. อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วย ไม่ขัด ตกลงปลงใจ
33. เปิด หมายถึง ก. ทำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก ปิด หมายถึง ก. กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก
34. ออก หมายถึง ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบัง เข้า หมายถึง ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
35. มีหวัง หมายถึง ก. มีโอกาสที่จะได้ดังที่หวัง หมดหวัง หมายถึง ก. ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย, สิ้นหวัง ก็ว่า
36. ก้ม หมายถึง ก. ทำให้ตํ่าลงโดยอาการน้อม (ใช้เฉพาะ หัว หน้า และหลัง) เงย หมายถึง ก. ยกหน้าขึ้น
37. กลืน หมายถึง ก. อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป คาย หมายถึง ก. ปล่อยของที่ไม่ต้องการจะกลืนหรือกลืนไม่ได้ออกจากปาก
38. ใกล้ หมายถึง ว. จวน, เกือบ, เคียง, ไม่ห่าง ไกล หมายถึง ว. ห่าง, ยืดยาว, นาน
39. อ้วน หมายถึง ว. มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ ผอม หมายถึง ว. ร่างกายมีเนื้อน้อย, ซูบ, ตรงข้ามกับ อ้วน
40. ก้าวหน้า หมายถึง ก. เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามลำดับ, เจริญวัฒนาเร็วกว่าปรกติ ถอยหลัง หมายถึง ก. เคลื่อนไปข้างหลัง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่เจริญก้าวหน้า
41. กำไร หมายถึง น. ผลที่ได้เกินต้นทุน ขาดทุน หมายถึง ก. ได้น้อยกว่าต้นทุน
42. ขอ หมายถึง ก. พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ, วิงวอน ให้ หมายถึง ก. มอบ, สละ, อนุญาต
43. ข้างขึ้น หมายถึง น. ส่วนของเดือนจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง คือ ตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งไปถึงกลางเดือน ข้างแรม หมายถึง น. ส่วนของเดือนจันทรคติที่พระจันทร์มืด คือ ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งไปถึงสิ้นเดือน
44. ขุ่น หมายถึง ว. มีลักษณะมัว ไม่ใส ไม่ชัดเจน ใส หมายถึง ว. แจ่มกระจ่าง เช่น ฟ้าใส, ไม่ขุ่น, ไม่มัว
45. ขุด หมายถึง ก. กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น กลบ หมายถึง ก. เอาสิ่งซึ่งเป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง, เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่ลงไปในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็นร่องรอย
46. ขาดแคลน หมายถึง ก. ขัดสน, อัตคัด เหลือเฟือ หมายถึง ว. มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
47. เงียบ หมายถึง ว. ไม่มีเสียง ดัง หมายถึง ว. บังเกิดเสียงขึ้นหรือทำให้เสียงบังเกิดขึ้นอย่างแรง, มีชื่อเสียง
48. แข็ง หมายถึง ว. กระด้าง, ไม่อ่อน, ไม่นิ่ม, ไม่ยอมง่าย ๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, แรง, ว่ายาก, นิ่งไม่ไหวติง อ่อน หมายถึง ว. ไม่กระด้าง, นิ่ม, ไม่จัด, ไม่แข็ง, ยอมง่าย ๆ, รู้สึกสงสาร, ไม่แก่, หย่อน, ไม่แรง, ละมุนละม่อม, ดัดง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย
49. จม หมายถึง ก. หายลงไปหรืออยู่ใต้ผิวพื้น ลอย หมายถึง  ก. ทรงตัวอยู่ในอากาศ, เด่นขึ้น, นูนขึ้น
50. จน หมายถึง ว. อัตคัดขัดสน, ฝืดเคือง, มีเงินไม่พอยังชีพ รวย หมายถึง ก. ได้มาก, มีมาก

 

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย เมื่อศึกษาแล้วบางท่านก็ยังบอกว่าง่ายอยู่ดีแต่ก็มีบางท่านที่บอกว่าความหมายผิดจากที่เข้าใจไปไม่มากก็น้อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับภาษาไทยเราที่มีคำมากหมายและความหมายกว้างขวาง หากจะจดจำได้แม่นยำคงต้องอาศัยการเรียนรู้บ่อยครั้งและสม่ำเสมอนั้นเอง


อ่านต่อเพิ่มเติม