ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "compassionate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  compassionate

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า เห็นอกเห็นใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "compassionate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
varietykind
breedkind
caringkind
sympathetickind
benevolentkind
typekind
nicekind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "kind" เหมือนกับ "compassionate"   ได้แก่