คำในภาษาไทย

ไตรปิฎก

อ่านว่าไตฺร-ปิ-ดก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรปิฎก หมายถึง:

  1. [-ปิดก] น. พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก, ตรีปิฎก ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ไตรปิฎก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Tripitaka

 ภาพประกอบ

  • ไตรปิฎก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรปิฎก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"