คำในภาษาไทย

ทัณฑกรรม

อ่านว่าทัน-ดะ-กำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทัณฑกรรม หมายถึง:

  1. [ทันดะ-] น. การลงโทษ, โทษที่ลงแก่สามเณรที่ประพฤติผิด; (กฎ) ทัณฑ์สถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและกฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจ คือ ให้ทํางานโยธา งานสุขาภิบาล หรืองานอื่นของราชการ เพิ่มจากหน้าที่ประจําซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจํา. (ส.).

EN-TH Dictionary ทัณฑกรรม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. penalty

 ภาพประกอบ

  • ทัณฑกรรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทัณฑกรรม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"