อักษรย่อ

ปวช.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ปวช. ปวส. ย่อมาจากอะไร & รวมตัวย่อวุฒิการศึกษาไทย

ปวช. ปวส. ย่อมาจากอะไร & รวมตัวย่อวุฒิการศึกษาไทย

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวนักศึกษาปวส.มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรับน้องโหดจนเป็นข่าวฉาวดังทั่วประเทศ จากข่าวดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจนอกจากความรุนแรงในรั้วมหาวิทยาลัย นั่นคือตัวย่อของวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นข่าว ปวช. หรือ ปวส. เป็นตัวย่อที่พบเจออยู่เป็นประจำแต่มีคนจำนวนมากยังไม่ทราบว่าย่อมาจากอะไรรวมถึงตัวย่อวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ของไทย

วันนี้จึงได้ถือโอกาสรวบรวมตัวย่อและชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาไทย แบ่งตามระดับและคณะสาขาต่าง ๆ มาให้ได้รู้จักกัน ดังนี้

 

 

ปวช. ย่อมาจาก?

ปวช. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ...

โดยทั่วไป ปวช. จะเทียบเท่ากับการเรียน ม.3 - ม.6

 

ปวส. ย่อมาจาก?

ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ...

การเรียนต่อ ปวส. ส่วนมากก็จะเป็นการเรียนต่อมาจากสายวิชาชีพคือ จบ ปวช. แล้วค่อยมาต่อ ปวส. อีก 2 ปี

 

 

 

ตัวย่อและชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาไทย

 • ประกาศนียบัตร ป. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรปฐมศึกษา (ป.1-6)
 • ประกาศนียบัตร ม. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.1-6)
 • ปวช. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ....
 • ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ....
 • ป.วิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์
 • ป.ศิลปศาสตร์ ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรศิลปศาสตร์
 • พณ.บ. ย่อมาจาก พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พณ.ม. ย่อมาจาก พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
 • กศ.บ. ย่อมาจาก การศึกษาบัณฑิต 
 • กษ.บ. ย่อมาจาก เกษตรศาสตรบัณฑิต
 • ค.บ. ย่อมาจาก ครุศาสตรบัณฑิต
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา) ย่อมาจาก ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)
 • ค.อ.บ. ย่อมาจาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 • คศ.บ. ย่อมาจาก คหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ท.บ. ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ทษ.บ. ย่อมาจาก เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • ทล.บ. ย่อมาจาก เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
 • น.บ. ย่อมาจาก นิติศาสตรบัณฑิต
 • นศ.บ. ย่อมาจาก นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • บธ.บ. ย่อมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • บช.บ. ย่อมาจาก บัญชีบัณฑิต
 • ป.พ.ส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
 • ป.พย. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ปท.ส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง
 • พย.บ. ย่อมาจาก พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • พ.บ. ย่อมาจาก แพทยศาสตรบัณฑิต
 • พธ.บ. ย่อมาจาก พุทธศาสตรบัณฑิต
 • ภ.สถ.บ. ย่อมาจาก ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ภ.บ. ย่อมาจาก เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • รป.บ. ย่อมาจาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ร.บ. ย่อมาจาก รัฐศาสตรบัณฑิต
 • ว.บ. ย่อมาจาก วารสารศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ. ย่อมาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) ย่อมาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)
 • วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) ย่อมาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)
 • วศ.บ. ย่อมาจาก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ศน.บ. ย่อมาจาก ศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ศป.บ. ย่อมาจาก ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ศ.บ. ย่อมาจาก ศิลปบัณฑิต
 • ศศ.บ. ย่อมาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ศศ.บ.(พยาลบาล) ย่อมาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ย่อมาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 • ศษ.บ. ย่อมาจาก ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ศ.บ. ย่อมาจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • ส.ส.บ. ย่อมาจาก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
 • สถ.บ. ย่อมาจาก สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สต.บ. ย่อมาจาก สถิติศาสตรบัณฑิต
 • สม.บ. ย่อมาจาก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
 • สส.บ. ย่อมาจาก สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 • สพ.บ. ย่อมาจาก สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ส.บ. ย่อมาจาก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • อ.บ. ย่อมาจาก อักษรศาสตรบัณฑิต
 • อส.บ. ย่อมาจาก อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ออ.บ. ย่อมาจาก การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

เมื่อต่อท้ายด้วย ม. แทน บ. ย่อมาจาก มหาบัณฑิต เช่น กศ.ม. ย่อมาจาก การศึกษามหาบัณฑิต

เมื่อต่อท้ายด้วย ด. แทน บ. ย่อมาจาก ดุษฎีบัณฑิต เช่น กศ.ด. ย่อมาจาก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

 


เป็นอย่างไรบ้างกับตัวย่อวุฒิการศึกษาไทยที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ หวังว่าจะทำให้หลาย ๆ คน จดจำและเข้าใจในตัวย่อเหล่านี้มากขึ้นเมื่อต้องพบเจอ แม้ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนกลับมองข้ามและไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไร ถ้าหากเรารู้ก็จะทำให้การใช้คำและภาษาได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ควรรู้ไว้ว่าคณะสาขาที่เรากำลังจะเข้าไปเรียนนั้นจบมาแล้วจะได้วุฒิอะไร

 


"ปวช." ย่อมาจากอะไร - อักษรย่อ

คำศัพท์ที่คล้ายกัน