ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ "ง.ด."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ง.ด.

    ย่อมาจาก เงินเดือน

    อักษรย่อ

อักษรย่อ ที่คล้ายกับ "ง.ด."   ได้แก่

อักษรย่อย่อมาจาก
ภ.ง.ด.๙แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
พบ.ด.พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ง.งาน
ด.ช.เด็กชาย
กกง.กองการเงิน สำนักการคลัง
สนง.สำนักงาน
ดคม.เดคาเมตร
น.ด.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต