ก.พ.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1

ย่อมาจาก กุมภาพันธ์

2

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

2

ย่อมาจาก โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

3

ย่อมาจาก โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร

4

ย่อมาจาก โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

5

ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี

6

ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม

7

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

8

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู

9

ย่อมาจาก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

10

ย่อมาจาก โรงเรียนกลันทาพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

11

ย่อมาจาก โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

12

ย่อมาจาก โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา

13

ย่อมาจาก โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา

14

ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล

15

ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

16

ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จังหวัดสงขลา

17

ย่อมาจาก โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

18

ย่อมาจาก โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง

19

ย่อมาจาก โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

20