ก.น.ว.๒

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น

1