ก.น.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

1