ก.น.ร.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย

1