ก.น.พ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

1