ก.ท.ร.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1