ก.ท.พ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

1