ก.ท.ค.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

1