ก.ท.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

1

ย่อมาจาก ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.

2

ก.ท

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

1