ก.ต.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา

1