ก.ต.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการตุลาการ

หมายเหตุ (กระทรวงยุติธรรม)

1

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

1