ก.ด.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1