ก.ด.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1