ก.ณ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีวิทยา จังหวัดขอนแก่น

2

ย่อมาจาก โรงเรียนกฤษณาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

3