ก.ช.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

2