ก.ช.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

2

ย่อมาจาก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จังหวัดสระบุรี

3