ก.ฉ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1