ก.จ.พ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

1