ก.ค.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี

1