ก.ข.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนเก่าขามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

2