ก.ก.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

1

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

1

ก.ก.ก.ก.