กช.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กรมการทหารช่าง

1

ย่อมาจาก คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

2

ก.ช.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

2

ย่อมาจาก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จังหวัดสระบุรี

3