กกก.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กองกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักรักษาความสะอาด

หมายเหตุ (กทม.)

1