กก.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กิโลกรัม

1

ย่อมาจาก กองกำกับการตำรวจ

2

ย่อมาจาก กรรมการ

3

ย่อมาจาก กองกลาง

4

กก

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1

ก.ก.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

1

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

1