อักษรย่อ หมวด ร

จำนวนทั้งหมด 225 คำ - หน้า 1/12

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ร
 1. ร.

  ย่อมาจาก ทหารราบ

 2. ร.

  ย่อมาจาก กรมการทหารราบ

 3. ร.

  ย่อมาจาก รัชกาล

 4. ร.14 พัน.3

  ย่อมาจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔

 5. ร.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 6. ร.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 7. ร.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 8. ร.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 9. ร.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร

 10. ร.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว จังหวัดพิษณุโลก

 11. ร.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

 12. ร.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

 13. ร.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านร่องค้อม จังหวัดพะเยา

 14. ร.ง.

  ย่อมาจาก โรงงาน

 15. ร.ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร

 16. ร.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 17. ร.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร

 18. ร.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส

 19. ร.ซ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนรอซีดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 20. ร.ฎ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง