อักษรย่อ - หมวด ย

(หน้า 1/1)

 • 1 ยน.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 2 ยน.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สอง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 3 ยน.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สาม
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ยด.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญยูดา
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  970
  views

 • ยธ

  ย่อมาจาก
  กระทรวงยุติธรรม

  999+
  views

 • ยธ.

  ย่อมาจาก
  กรมโยธาธิการ

  999+
  views

 • ยน.

  ย่อมาจาก
  พระธรรมยอห์น
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ยบ.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญยากอบ
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ยผ.

  ย่อมาจาก
  กรมโยธาธิการและผังเมือง

  999+
  views

 • ยล

  ย่อมาจาก
  จังหวัดยะลา

  636
  views

 • ยศ.ทบ.

  ย่อมาจาก
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  999+
  views

 • ยศ.ทร.

  ย่อมาจาก
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  999+
  views

 • ยศ.ทอ.

  ย่อมาจาก
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  999+
  views

 • ยส

  ย่อมาจาก
  จังหวัดยโสธร

  999+
  views