อักษรย่อ - หมวด ภ

(หน้า 1/1)

 • ภ.

  ย่อมาจาก
  ตำรวจภูธร

  943
  views

 • ภ.

  ย่อมาจาก
  ภาพยนตร์

  999+
  views

 • ภ.

  ย่อมาจาก
  ภาค

  831
  views

 • ภ.ง.ด.

  ย่อมาจาก
  ภาษีเงินได้

  999+
  views

 • ภ.ง.ด.๙

  ย่อมาจาก
  แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร

  999+
  views

 • ภ.ด.

  ย่อมาจาก
  เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  862
  views

 • ภ.บ.

  ย่อมาจาก
  เภสัชศาสตรบัณฑิต

  971
  views

 • ภ.บ.ท.๕

  ย่อมาจาก
  ภาษีบำรุงท้องที่

  999+
  views

 • ภ.ป.ร.

  ย่อมาจาก
  ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช
  หมายเหตุ
  (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

  999+
  views

 • ภ.พ.

  ย่อมาจาก
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  724
  views

 • ภ.ม.

  ย่อมาจาก
  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

  999+
  views

 • ภ.สถ.บ.

  ย่อมาจาก
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • ภก

  ย่อมาจาก
  จังหวัดภูเก็ต

  999+
  views

 • ภก.

  ย่อมาจาก
  เภสัชกร

  999+
  views

 • ภกญ.

  ย่อมาจาก
  เภสัชกรหญิง
  หมายเหตุ
  (เดิมใช้ ภญ.)

  999+
  views

 • ภญ.

  ย่อมาจาก
  เภสัชกรหญิง
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

  999+
  views