ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ภ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ภ.

ย่อมาจาก ตำรวจภูธร

ภ.

ย่อมาจาก ภาพยนตร์

ภ.

ย่อมาจาก ภาค

ภ.ง.ด.

ย่อมาจาก ภาษีเงินได้

ภ.ง.ด.๙

ย่อมาจาก แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร

ภ.ด.

ย่อมาจาก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภ.บ.

ย่อมาจาก เภสัชศาสตรบัณฑิต

ภ.บ.ท.๕

ย่อมาจาก ภาษีบำรุงท้องที่

ภ.ป.ร.

ย่อมาจาก ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช

ภ.พ.

ย่อมาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.ม.

ย่อมาจาก เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภ.สถ.บ.

ย่อมาจาก ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภก

ย่อมาจาก จังหวัดภูเก็ต

ภก.

ย่อมาจาก เภสัชกร

ภกญ.

ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

ภญ.

ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ