อักษรย่อ หมวด ภ

จำนวนทั้งหมด 47 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ภ
 1. ภ.

  ย่อมาจาก ภาค

 2. ภ.

  ย่อมาจาก ตำรวจภูธร

 3. ภ.

  ย่อมาจาก ภาพยนตร์

 4. ภ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 5. ภ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูพระวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 6. ภ.ง.ด.

  ย่อมาจาก ภาษีเงินได้

 7. ภ.ง.ด.๙

  ย่อมาจาก แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร

 8. ภ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก

 9. ภ.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

 10. ภ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร

 11. ภ.ด.

  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 12. ภ.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภักดีวิทยา กรุงเทพมหานคร

 13. ภ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

 14. ภ.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จังหวัดสกลนคร

 15. ภ.บ.

  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรบัณฑิต

 16. ภ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์

 17. ภ.บ.ท.๕

  ย่อมาจาก ภาษีบำรุงท้องที่

 18. ภ.ป.ร.

  ย่อมาจาก ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช

  หมายเหตุ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

 19. ภ.ป.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

 20. ภ.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 21. ภ.พ.

  ย่อมาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 22. ภ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภาวนาพิมณฑ์พิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 23. ภ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 24. ภ.ม.

  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต