อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 19/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ฉ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

 2. ช.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน

 3. ช.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย

 4. ช.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 5. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่

 6. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 7. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย

 8. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 9. ช.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 10. ช.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 11. ช.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

 12. ช.จ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 13. ช.ฉ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 14. ช.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

 15. ช.ซ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่

 16. ช.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 17. ช.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 18. ช.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 19. ช.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

 20. ช.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" จังหวัดปทุมธานี

 21. ช.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 22. ช.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

 23. ช.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 24. ช.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง