อักษรย่อ หมวด ค

จำนวนทั้งหมด 172 คำ - หน้า 1/8

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ค
 1. 1 คร.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 2. 2 คร.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 3. ค.

  ย่อมาจาก คำคุณศัพท์

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 4. ค.

  ย่อมาจาก คืบ

  หมายเหตุ (หน่วยความยาว)

 5. ค.

  ย่อมาจาก เครื่องยิงลูกระเบิด

  หมายเหตุ (ภาษาปากว่า ปืนครก)

 6. ค.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี

 7. ค.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 8. ค.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้าคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร

 9. ค.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด

 10. ค.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี

 11. ค.จ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 12. ค.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

 13. ค.ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

 14. ค.ด.

  ย่อมาจาก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 15. ค.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี

 16. ค.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร

 17. ค.ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 18. ค.ต.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม

 19. ค.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม

 20. ค.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

 21. ค.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 22. ค.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ

 23. ค.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา

 24. ค.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนควนกาหลง "นิคมวัฒนา" จังหวัดสตูล